Att få vara den en är

HBT-Socialdemokraters  politik handlar om rätten och möjligheten att få leva sitt liv utan begränsningar. Vår politik handlar om alla människors rätt till identitet, rätt att leva, rätt till våra kroppar och till vår sexualitet, oavsett­ bakgrund eller identitet.  Vi strävar efter ett samhälle där människors identitet inte ses som ett hinder när en avviker från normen, utan tvärtom ses som tillgångar i ett öppet och välkomnande samhälle. Det handlar om rätt till kärlek och rätt att älska.

Det är en mänsklig rättighet att själv få identifiera sig och det är en mänsklig rättighet att ha möjlighet att få leva sitt liv helt och fullt. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och kunna påverka samhället. Denna frihet ska gälla för alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning och ett gemensamt ansvar för samhället att säkerställa.

Vårt samhälle ska vara öppet och rustat för att möta alla människor. De flesta HBTQ+personer har god hälsa, men trots det har en större ­andel av HBTQ+personer sämre hälsa än den övriga befolkningen. En av ­anledningarna är att HBTQ+personer möts av fördomar och kränkningar, vilket påverkar hälsan. HBTQ+personer är också mer exponerade för ­fysiskt och psykiskt våld. Det blir extra tydligt när vi tittar på transungdomar. Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare bland HBTQ+ungdomar än bland hetero­sexuella i samma ålder. Det är allvarligt och dessa varningssignaler måste tas på allvar. Ett tillåtande och inkluderande samhälle kommer att påverka HBTQ+personers hälsa positivt.

Brukare av vård och omsorg ska bemötas med respekt och profession­alism. Det är viktigt att känna sig trygg och väl mottagen när en söker vård och får omsorg. För att uppnå professionell och korrekt behandling behöver ­anställda inom hälso- och sjukvården, psykiatrin, barn- och äldreomsorgen samt de som arbetar som personliga assistenter öka sina kunskaper om hbtq+ personers livssituation. God vård och omsorg kräver HBTQ+ ­kompetens och ett medvetet arbete kring jämlikhet i vården. Kunskaper kring hbtq+ behöver öka så väl vad gäller forskning kring HBTQ+personers hälsa, som kunskaper kring bemötandet av grupperna kvinnor som har sex med kvinnor (KSK) och män som har sex med män (MSM).

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

 • Vård- och omsorgspersonal ska ha god kompetens i vård och bemötande
 • En särskild satsning skall genomföras för att öka kunskaper för barnmorskor och gynekologisk personal om grupperna kvinnor som har sex med kvinnor (KSK)
  och vilken typ av komplikation som härav kan följa
 • Mottagningar med inriktning män som har sex med män (MSM) ska
  finnas i hela landet
 • Stimulera ökad forskning kring HBTQ+personers hälsa
 • HBTQ+personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs
 • Uppdra till en myndighet att vara tillsynsmyndighet för jämlikhetsarbetet
  inom vården
facebook Twitter Email