Hiv

Samhällets uteslutande normer leder till utanförskap och ojämlikhet, men de leder också till bildandet av subkulturer. Detta är i sig inte alltid ­negativt. Genom att HBTQ+personer har slutit sig samman har vi lyckats genomdriva förbättringar i våra livsvillkor. Baksidan av utanförskapet är att det lett till en isolering och till att HIV är överrepresenterat i gruppen män som har sex med män (MSM). Det samma gäller andra grupper som exkluderas i ­samhället, till exempel människor som injicerar droger, migranter, unga vuxna och ­personer som säljer sex mot ersättning.

Sverige har en av de mest repressiva lagstiftningarna i världen som rör ­personer som lever med HIV. För detta har Sverige kritiserats internationellt. Lagstiftningen gör rättsläget osäkert för den som lever med HIV-viruset och är kontraproduktiv ur ett preventionsperspektiv.

Den som lever med HIV måste enligt nuvarande regler och lagar informera sin sexpartner om detta. Det fulla ansvaret ligger på den som bär HIV, medan den som inte är smittad med HIV eller inte vet om att den är ­smittad, inte har något ansvar.  Smittskyddslagen innebär också att en smittskyddsläkare godtyckligt kan besluta att en person som lever med HIV skall tvångsvårdas på obegränsad tid om hen inte följer smittskyddsläkarens förhållningsregler.

Informationsplikten invaggar många i falsk trygghet. Så länge din sexpartner inte säger något om att den lever med HIV förmodas personen inte göra det. Nysmittade är som mest smittsamma och känner ofta inte till om den är ­smittad med HIV. Informationsplikten är därför verkningslös och kontra­produktiv. Det måste anses vara alla inblandade sexpartners ansvar att ­skydda sig.

Den som lever med HIV och som inte informerar sin sexpartner, eller inte ­följer smittskyddsläkarens förhållningsregler, kan bli tvingad till tvångsvård på i princip hur lång tid som helst. Tvångsvård enligt smittskyddslagen är en ren klasslag eftersom den bara tillämpas på invandrare, sexarbetare och missbrukare. De är personer som befinner sig längst ned på samhällets ­botten.

Detta är förkastligt och ovärdigt ett civiliserat samhälle där vi påstår oss värna mänskliga rättigheter. Den som medvetet sprider smitta begår en brottslig handling och skall döms i enlighet med gällande rätt.

Gruppen nysmittade ökar världen över, inte minst gäller detta män som har sex med män (MSM). Det behövs mer pengar till metodutveckling och handlingsinriktade preventionsåtgärder för att åter kunna minska antalet ny­smittade i Sverige.

Vi måste också aktivt arbeta med den sociala situation som samtliga som ­lever med HIV i sin vardag och aktivt motverka diskriminering och ­utanförskap.

Frågan om blodgivning för gruppen män som har sex med män (MSM) har varit uppe till debatt under många år. Det är viktigt att slå fast att blodgivning inte är en mänsklig rättighet utan en möjlighet. Reglerna för blodgivning och organdonation ska ta hänsyn till risken för spridning av HIV-viruset och vara utformade så att patientsäkerheten kommer främst. Vi menar mot bakgrund av det stora behovet av blod dagens moderna mätmetoder, att karenstiden för gruppen män som har sex med män (MSM) och kvinnor som har sex med män som har sex med män (MSM) bör anpassas till karenstiden för personer som vistats i ett land med blodsmitta.

Internationellt måste den globala kampen mot HIV och AIDS intensifieras. Sveriges hållning i internationella sammanhang ska vara tydlig – prevention och behandling skall bygga på vetenskap och evidens och finnas tillgänglig för alla.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR:

  • Aktivt arbete för att minska stigmatisering och diskriminering av personer som lever med HIV
  • Informationsplikten ska avskaffas
  • Möjligheten att spärra in personer som lever med HIV för tvångsvård på i princip obestämd tid ska avskaffas
  • Det ska finnas tillräckligt med medel till HIV-preventiva insatser och utveckling av nya preventionsmetoder i hela landet
  • Vården och behandlingen för människor som lever med HIV skall utgå från den moderna forskningen
  • HBT-Socialdemokrater och socialdemokratin skall vara en tydlig röst i FN för att den globala kampen mot HIV och AIDS skall bygga på vetenskap och evidens
facebook Twitter Email