Trans

Många transpersoner upplever diskriminering och kränkningar i samhället av bland annat skola, vård, arbetsförmedling och socialtjänst. Det finns också ett stort missnöje vad gäller polisens bemötande vid anmälan av övergrepp. Det är en mänsklig rättighet att själv få definiera sin könsidentitet utan att bli utsatt i vårt samhälle.

Transungdomar behöver lika mycket som andra ungdomar få tillgång till sin identitet, känna sig bekräftade och ha möjlighet att legitimera sig utan att riskera att få sin historia offentliggjord. Det går inte i dag, eftersom byte av juridiskt kön inte tillåts.

Transpersoner har inte lika tillgång till utbildning och arbete, eftersom de inte har tillgång till intyg och betyg med sina nya personuppgifter. Behövs intyg med nya personuppgifter är individen hänvisad till tidigare arbets­givares och skolors goda vilja.

Vården för personer som upplever ett starkt behov att förändra kroppen efter den upplevda könsidentiteten har i dag stora brister. Det saknas ­nationell samsyn kring stora delar av vården, socialstyrelsens kunskapsstöd används inte fullt ut i hela landet, vårdköerna är långa och alla behandlings­metoder erbjuds inte i hela landet. De som söker vård rapporterar om stora ­bemötandeproblem och brister i kommunikation och samråd med patienten. Trots att det finns rättigheter gör utredningsrutinerna och svårigheterna att byta läkare att individen känner sig utlämnad i vården. Särskilt utsatta är minderåriga. Oavsett var du bor skall du ha tillgång till god könsbekräftande vård.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

 • Att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som
  homosexuella och bisexuella, därför bör lagen om hets mot folkgrupp
  kompletteras till att omfatta även könsidentitet och könsuttryck
 • Den könsbekräftande vården ska vara god och tillgänglig i hela landet
 • Kartläggning av hur sökande uppfattar dagens utredningsförfarande och vilka förbättringar som kan göras
 • Unga transpersoner måste prioriteras i vårdköerna
 • Vårdköerna för de som är i behov av könsbekräftande vård måste kortas
 • Oavsett ålder ska alla ha rätt att byta juridiskt kön
 • Det bör tillsättas en utredning om könsneutrala personnummer
 • Aktivt verkar för att ett tredje kön skall införas
 • Det ska inte finnas några krav på viss medicinsk eller kirurgisk behandling för att få byta juridiskt kön
 • Den egna definitionen måste vara avgörande för i vilken grad könsbekräftelser skall genomföras i syfte att harmoniera sin kropp med den självupplevda
  könsidentiteten
 • Socialstyrelsens kunskapsråd används i hela landet och att samtliga landsting har en egen handlingsplan gällande transvården
 • Den som byter juridisk könstillhörighet ska ges rätt att erhålla nya
  skolbetyg och arbetsintyg med de nya personuppgifterna
facebook Twitter Email