En skola för alla

Alla barn och ungdomar har rätt att, redan från förskolan och sedan ­under hela resterande skoltiden, få relevant information om olika sexuella ­läggningar, könsuttryck och sätt att förhålla sig till könsidentitet. Alla anställda i skolan måste därför ha kompetens att möta alla ungdomar. Det är så vi skapar världens bästa skola.

Målet är en skola som är fri från fördomar, moralism och okunskap som kränker grundläggande mänskliga rättigheter och de socialdemokratiska kärnvärdena. Det är därför orimligt att tillåta skolor på konfessionell grund.

Alla elever ska rätt till sex- och samlevnadsundervisning – undervisning om olika sätt att se på kön, genus och sexualitet. Skolans läromedel ska ge god kunskap och insikt om HBTQ+personers situation. Undervisningen i skolan måste tydligare ta upp dessa frågor i syfte att motverka fördomsfulla ­attityder och främja sexuell hälsa. Ungdomars sexualitet bör bejakas, i stället för att moraliseras och tabubeläggas.

Förskolan, grund- och gymnasieskolan ska tillämpa ett normkritiskt ­förhållningssätt. Det samma ska även gälla på så väl vuxenutbildningar och folk­högskolor. I hela utbildningsväsendet ska det finnas ett heltäckande skydd mot diskriminerande behandling av barn, elever och personal. Detta måste också omfatta ett krav på åtgärder mot diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

Skolan är barns och ungdomars arbetsplats. Det är viktigt att under trygga former få ta till sig kunskap, bli behandlad med respekt och få var den en är. Det är också grundläggande att bli respekterad för den egna identiteten, sin familjebakgrund och sina föräldrars sexuella läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Unga HBTQ+personer behöver bli bekräftade och ges ­möjlighet att utvecklas.

Resan från barn- till vuxenvärlden kan vara besvärlig och det är viktigt med en trygg vuxenvärld omkring sig. De ungdomar som vet att de är hbtq+ personer har dessutom ofta en särskilt jobbig situation, både vad gäller att känna sig trygg i sin identitet med också av rädsla för omgivningens ­reaktioner. Det är viktigt att få möta vuxna inom skolans värld som har ­kompetens att möta HBTQ+ungdomar.

Arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och ­diskriminering i skolan måste stärkas. Lärare och annan skolpersonal behöver få ­kunskap och ­kompetens för att kunna förebygga kränkningar och hantera ­trakasserisituationer och systematiska arbeta för en öppen och välkomnande skola. En ”Lex Sarah” ska införas som innebär att på alla skolor – oavsett ­huvudman – har personalen skyldighet att rapportera missförhållanden som våld, kränkningar och trakasserier eller om läroplanen eller värdegrunden inte följs. Denna rapportering skall ske till kommunen på ett snarlikt sätt som också sker när det gäller missförhållanden inom vården. En skärpning av ­lagen om skolor skyldighet att agera mot kränkningar bör införas, så att skolor blir skyldiga att få stopp på missförhållandena inom en viss tidsperiod.

Universitet och högskolor spelar en viktig roll för normerna i ett samhälle, både genom att utgöra en plattform för samhällsdebatt och genom de värderingar och kunskaper som ges till framtida yrkesverksamma, via ­deras utbildning. Det är viktigt att lärosätena tar sitt ansvar som demokratiska mötesplatser för debatt och har ett normkritiskt perspektiv när de planerar evenemang öppna för allmänheten eller agerar i utbildningspolitiska frågor. Högre utbildning ska innehålla obligatoriska moment med hbtq+ kunskap och normkritik där detta är relevant i det framtida yrket. Särskilt viktigt är detta i utbildningar till yrken inom vård, social service, pedagogik och rättsväsendet. Det är viktigt att universitet och högskolor inkluderar även transtudenter i det förebyggande arbetet. HBTQ+studenter skall fullt ut ­omfattas i alla styrdokument för det förebyggande jämställdhetsarbetet.

Forskning kring HBTQ+personers situation i samhället är i de flesta fall ­bristfällig. När det gäller transpersoners situation är den nära nog obefintlig. Inte minst gäller detta historisk forskning.

Dessa brister finna på alla nivåer i samhället, hos allt från vård, skola och ­omsorg till näringsliv, beslutsfattare och media. Ett nationellt kunskaps­centrum med HBTQ+inriktning skulle kunna svara mot de behov av kunskap som behövs. Centret skulle fungera som kunskapsbas i nära samverkan med både forskarvärlden, lärosäten för högre utbildning och hbtq+organisationer. För att beakta den marginaliserade ställning transpersoner som grupp har kan centret ges i uppdrag att särskilt bevaka transpersoners rättigheter samt initiera och följa upp forskning om transpersoner.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

 • All personal inom förskola, skolbarnomsorg och skola ska ha hbtq+ kompetens
 • HBTQ+kunskap ska ingå som obligatorium i relevanta utbildningar
 • Det ska inte vara tillåtet att bedriva skolor på konfessionell grund
 • En ”Lex Sarah” införs i skolan
 • HBTQ+perspektiv förs som en röd tråd från förskolan och
  upp genom hela skolan för elever
 • Alla barn och elever ska ha rätt till undervisning om könsnormer och
  jämställdhet, med ett perspektiv som inkluderar transpersoner
 • Alla barn och elever ska ha rätt till sex- och samlevnadsundervisning, fri
  från fördomar och som bejakar lusten också utifrån ett HBTQ+perspektiv
 • Det ska tillämpas ett normkritiskt förhållningssätt i förskolan, grundskolan,
  gymnasieskolan, vuxenutbildningen och på folkhögskolor
 • Högre utbildning ska innehålla obligatoriska moment med HBTQ+kunskap
  och normkritik där detta är relevant för det framtida yrket
 • Samtliga läromedel och all undervisning ska vara fri från fördomar
  vad gäller HBTQ+personer
 • Alla ungdomar ska ha tillgång till ungdomsverksamhet som är fri
  från fördomar och förtryck
 • Elevhälsan skall aktivt arbeta förebyggande med HBTQ+frågor för
  att minska den psykiska ohälsan bland HBTQ+ungdomar
 • Öka elevinflytandet så de kan påverka sin situation i skolan
facebook Twitter Email