Ett inkluderande arbetsliv

Arbete är en central del av människors liv. En vuxen heltidsarbetande ­människa tillbringar en tredjedel av sin vakna tid på arbetet. Hur arbets­livet är utformat är därför en viktig politisk fråga. HBTQ+personer deltar inte i arbetslivet på samma villkor som andra arbetstagare och möts ofta av ­diskriminering och kränkande behandling på grund av fördomar och ­okunskap. Det krävs genomtänkta insatser för att motverka fördomar, ­okunskap och hbtq+ ­fientlighet.

Sveriges arbetsmarknad är en del av den gemensamma europeiska ­arbetsmarknaden. I grunden har EU därför samma krav i alla medlemsstater på att stat och arbetsgivare ska förhindra diskriminering av HBTQ+personer.

I Sverige är arbetsgivare skyldiga att aktivt förebygga diskriminering med hänvisning till kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning. Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan med de anställda, ­vanligtvis ­tillsammans med fackliga representanter. Det saknas däremot rättsliga krav att arbetsgivare ska arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering med hänvisning till sexuell läggning, funktionshinder, ålder och köns­överskridande identitet eller uttryck.

Alla HBTQ+personer ska lika möjligheter som andra att arbeta. För att det ska bli verklighet krävs medvetna insatser för att motarbeta fördomar, ­okunskap och HBTQ+fientlighet. Som stöd för dessa insatser behövs en lagstiftning som ger ett heltäckande skydd och samma skyddsnivå som övriga diskrimineringsgrunder. Så väl arbetsgivare som fackliga organisationer ska ha skyldighet att säkra de anställdas rätt till lika behandling och frånvaro av diskriminering.

Reglerna på arbetslivets område ska ta hänsyn till att arbetstagare och deras familjer flyttar mellan länder. Ett starkt internationellt regelverk för arbets­tagares rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering är nödvändigt.

Staten, regionerna/landstingen och kommunerna gör ständigt upphandlingar av varor och tjänster från externa leverantörer. Sverige är ett föregångsland och har i EU alltid drivit frågor om mänskliga rättigheter. Krav på rättvise­aspekter bör vara avgörande i offentlig sektors upphandling av varor och tjänster. Den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar att föregå med gott ­exempel vad gäller åtgärder mot diskriminering i arbetslivet och det offentliga ska ställa krav på sina leverantörer att de lever upp till samma krav.

Arbetsplatser som bejakar mångfald och jämlikhet får en ökad ­kreativitet, produktivitet och lönsamhet. Arbetsgivare behöver öppna upp för ­mångfald. På så sätt kommer fler att känna sig trygga och komma till sin rätt på ­arbetsmarknaden. Det gynnar individen, företaget och samhället.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

 • HBT-Socialdemokrater och socialdemokratin agerar för att hela
  EU:s arbetsmarknad ska omfattas av skydd mor diskriminering
  med hänvisning till sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
 • Det skapas ett forskningsinstitut som arbetar med forskning rörande arbetslivet
 • Fackföreningarna bör stärka sin HBTQ+kompetens och bli bättre på
  att företräda sina HBTQ+medlemmar samt att HBTQ+frågor ska ingå
  i arbetsmiljöutbildningarna
 • Vid offentlig upphandling ska krav om antidiskrimineringsarbete
  regelmässigt ställas
 • Alla ska ha rätt att bära könskonträra uniformer eller kläder på arbetsplatsen, oavsett juridiskt kön
 • Att diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck
  samt funktionshinder ändras till: könsidentitet och/eller könsuttryck samt
  normbrytande funktionsvariation
 • Diskrimineringslagen i sin helhet gäller på alla arbetsplatser oavsett storlek
facebook Twitter Email