Familj

Familjelivet utgör en trygghet i en ibland orolig värld. Det är varje människas rättighet att själv få definiera sin familj. En friare och bredare syn på vad som utgör en familj berikar samhället och underlättar den enskildas möjligheter att välja en familjebildning som passar de egna behoven. Samtidigt är det en självklar rätt att välja att inte bilda traditionella familjer och en bredare syn kring familjebildning är nödvändig i stort. Vikten av barnperspektivet och barnens bästa är centralt för HBT-Socialdemokrater. Vi anser att en inte har någon rättighet att bli förälder, oavsett vem du än är. Däremot har samtliga barn rätt till goda föräldrar.

Enligt svensk lagstiftning har även samkönade par rätt att adoptera barn. Det är dock ett problem att få länder, om några alls, tillåter samkönade par att adoptera. Sverige måste fortsätta arbetet för att påverka fler länder att tillåta samkönade par att adoptera.

I dag blir föräldrar i ett samkönat äktenskap som skaffar barn utan hjälp av den svenska sjukvården diskriminerade eftersom endast kvinnan som fött barnet blir juridisk förälder. Den andra mamman måste ansöka om adoption. Barnet har då bara en juridisk förälder fram till dess att adoptionen är klar. Detta skapar en otrygg start för den nya familjen. Barn har en självklar rätt till båda sina föräldrar och rätt till vetskap om sin bakgrund.

Det är orimligt att barn som växer upp i HBTQ+familjer ska ha ett sämre rätts- och familjeskydd än andra barn. Därför är det ur ett barnrätts­perspektiv ­viktigt att säkerställa att barn med fler än två sociala föräldrar ges lika ­tillgång till samtliga föräldrar och därför måste dagens begränsning till två vårdnads­havare avskaffas.

Målet för all lagstiftning, oavsett politikområde, är att den ska vara ­jämlik och könsneutral. Ingen juridisk skillnad ska finnas mellan vare sig hbtq+ ­personers eller andras möjligheter att bli föräldrar. Det gäller även vid ­insemination och adoption.

Ett traditionellt värdmoderskap innebär att en kvinna föder ett barn åt någon annan. Det finns svårigheter som har tydlig koppling till klass och kön. I vissa länder har det börjat växa fram en verksamhet där ­fattiga och utsatta kvinnor föder barn på beställning åt rika barnlösa par. Detta är oetiskt och oacceptabelt. Kvinnor och barn är inte handelsvaror.

I Sverige är värdmoderskap inte tillåtet. Trots det finns det barn i Sverige som har fötts genom värdmoderskap och deras legala familjesituation är oklar. Vid ett altruistiskt värdmoderskap utgår endast ersättning för värdmoderskapets reella kostnader i och med värdmoderskapet. Genom att ­möjliggöra ­altruistiskt värdmoderskap i Sverige kan vi skapa en trygg ­process här hemma och motverka exploatering av utsatta kvinnor.

Det finns också en typ av värdmoderskap som innebär att hälften av arvs­massan kommer från de blivande föräldrarna. Det handlar dels om när en kvinna insemineras med sin mans sparade ägg där mannen har en trans­bakgrund. Det handlar dels om samkönade par som donerar ägg till ­varandra. I båda fallen tillförs spermier utifrån. I dag räknas båda dessa exempel enligt lagen som förbjudna formar av värdmoderskap.

Alla barn och unga ska mötas med respekt, ha lika möjligheter och känna trygghet oavsett familjebakgrund och föräldrarnas sexuella läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Även den egna identiteten ska mötas med kunskap och respekt. Unga HBTQ+personer behöver bli bekräftade och ges möjligheter att utvecklas på samma villkor som andra ungdomar.

Vi utsätts alla för stereotypa och begränsande hetero-, funktions-, kropps- och vithetsnormer. Barn fostras in i traditionella könsroller med traditionella könsuttryck. Barn förväntas växa upp som könsnormativa och heterosexuella och också ha föräldrar som inte bryter mot heteronormerna.

Det är viktigt att samhället visar respekt för barns och ungdomars ­personliga utveckling, inte minst när det gäller kön, könsidentitet, könsuttryck och ­sexuell läggning. Ungdomar måste få möta en vardag fylld med respekt, tillit och trygghet från vuxenvärlden. De barn och ungdomar som upptäcker att de bryter mot hetero- och könsnormer behöver både utrymme, stöd och möjlighet till positiva speglingar i sin identitetsutveckling och slippa känna rädsla inför omgivningens reaktioner. Därför är det av vikt att förskolan, skolan, fritidsverksamheten och de vårdmottagningar som riktar sig till unga har kunskap och förmåga att möta unga HBTQ+personer och fånga upp vilken relevant support eller insats som är hjälpsam. Våra frågor är inte ett särintresse. HBTQ+frågor är en fråga om mänskliga rättigheter.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

 • Könsneutral föräldrapresumtion införs
 • Det skall vara möjligt med fler än två vårdnadshavare för barn
 • En lagstiftning som tillåter altruistiskt värdmoderskap skall komma till stånd
 • Alla landsting/regioner ska ha samma regler för insemination för lesbiska
  och båda kvinnorna ska kunna insemineras
 • Vilja att skaffa egna biologiska barn ska inte anses försvårande för att erhålla könsbekräftande vård eller ny juridisk könsidentitet
 • Sverige aktivt ska arbeta för att fler länder ska öppna upp för att
  samkönade par ska få adoptera
 • Föräldraförsäkringen anpassas till olika familjekonstellationer
facebook Twitter Email