Internationell solidaritet

Den svenska socialdemokratin har genom historien haft en stark ­solidaritet med omvärlden och varit en tydlig röst i den internationella debatten. Vår priviligierade position medför möjlighet att påverka i internationella ­sammanhang och samarbeten. Det är den svenska socialdemokratins ansvar och skyldighet att vara en tydlig röst som står upp för alla människors lika värde och rätt. HBT-Socialdemokrater är och skall vara den skarpa eggen i ledande ideologiska diskussioner och har ett särskilt ansvar att verka för att HBTQ+personers livsvillkor värnas, försvaras och stärks.

Antidemokratiska och främlingsfientliga krafter växer sig starkare. Med dem har situationen för HBTQ+personer försämrats. Det är vårt ansvar och vår rättighet att försvara det öppna samhället – att stå upp för utsatta ­personer och grupper. Marginaliseringar, inskränkningar i yttrande­friheten och ­åsidosättande av mänskliga rättigheter sker i många delar av världen. Många länder har homofobin inskriven i lag genom förbud mot samkönade ­relationer och handlingar. Men intolerans och hat visar sig många gånger också genom våld mot HBTQ+personer och försök att ­hindra ­manifestationer. Det är därför viktigt att uppmärksamma alla dem som står upp för acceptans och ­mänskliga rättigheter. Många gånger är deras arbete svårt och ­motståndet hårt. Kampen för HBTQ+personers rättigheter behöver omvärldens stöd. Sverige ska alltid vara en stark röst i dessa frågor ­internationellt.

Sverige ska arbeta aktivt för HBTQ+rättigheter. Sverige ska i sitt nationella och europeiska utvecklingssamarbete ställa krav på att mottagarna av ­svenskt bistånd respekterar och arbetar för att stärka HBTQ+personers ­mänskliga rättigheter.

Om den svenska socialdemokratin skall kunna stå upp för internationell ­solidaritet medför detta ett ansvar att värna en generös flyktingpolitik med ett välkomnande mottagande av asylsökande och andra migranter. Detta åtagande kräver att den nuvarande restriktiva mottagningspolitiken ändras och att ett arbete med att säkerställa ett bra mottagande genomförs. Det kräver också ett arbete med att medvetet motverka den främlingsfientlighet som nu växer sig starkare.

Den senaste tidens väpnade konflikter och intolerans har fått som ­konsekvens att många människor är på flykt. Det har tydliggjort behovet av en bred ­internationell samverkan för att motverka orsakerna till flykt och garantera ett humant och säkert mottagande, i synnerhet för kvinnor, barn, hbtq+ ­personer och andra utsatta grupper. Detta kräver ett medvetet arbete på alla politiska nivåer.

För att förverkliga HBT-Socialdemokraters vision om det goda samhället globalt, krävs samverkan mellan de socialdemokratiska organisationerna så som PES, Progressive Alliance, Rainbow Rose och den internationella ­fackföreningsrörelsen. Politiskt påverkansarbete ska ske i samtliga FN-­organ, Europarådet och Europaparlamentet, EU-kommissionen och andra relevanta EU-organ.

Det finns länder som vägrar den som lever med HIV-viruset att komma in i ­landet. Detta är diskriminerande och är något som Sverige i alla bilaterala ­kontakter, då det är relevant, ska ta upp till diskussion. Det samma gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter(SRHR). Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter handlar om människors rätt att bestämma över sina egna kroppar och sin egen sexualitet, om tillgång till kunskap och rådgivning om ­sexualitet och reproduktion, skydd mot HIV och sexuellt överförbara köns­sjukdomar, tillgång till preventivmedel och rätten till abort.

Det finns en stark främlingsfientlighet utbredd i landet som till stor del beror på en politik som lett till att de som flytt eller migrerat till Sverige inte haft ­möjlighet att inkluderas på goda villkor i vårt samhälle och att kulturmötesplatserna är få. Denna uppdelning måste brytas. Segregation som är en del i det som förstärker främlingsfientligheten och leder till utanförskap måste motverkas. Det räcker inte med detta. Det krävs också ett fram­tagande av särskilda strategier för ett aktivt motverkande av främlingsfientlighet.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

 • HBT-Socialdemokrater och socialdemokratin i stort ska vara en stark röst för och försvara HBTQ+rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga ­internationella organ
 • HBT-Socialdemokrater och socialdemokratin verkar för att FN upprättar en ­internationell konvention om avskaffandet av all diskriminering på grund av ­sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck
 • HBTQ+frågor lyfts fram strategiskt i utvecklingsarbetet. Biståndsinsatserna för HBTQ+rättigheter bör öka
 • HBT-Socialdemokrater och socialdemokratin anordnar en internationell konferens på toppnivå med fokus på att stärka HBTQ+personers rättigheter
 • Säkra lagliga vägar att söka asyl i Sverige och EU och värna asylsökande ­HBTQ+personer
 • HBTQ+flyktingar tillförsäkras en rättvis och rättssäker behandling inom ramen
  för EU:s gemensamma asylsystem
 • EU:s diskrimineringslagstiftning ska förstärkas, där målet är en sammanhållen lagstiftning som omfattar alla diskrimineringsgrunder och gäller även utanför ­arbetsmarknaden
 • En särskild strategi för motverkande av rasism och främlingsfientlighet tas fram och en nationell samordnare utses med uppdrag att arbeta mot rasism och ­främlingsfientlighet
 • Registrerat partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU och samkönade pars fria rörlighet kan där igenom möjliggöras i praktiken
 • EU-kommissionen, EU:s medlemsstater och relevanta EU-organ utarbetar ­tillsammans en övergripande handlingsplan som garanterar mänskliga
  rättigheter för HBTQ+personer
 • HBT-Socialdemokrater och socialdemokratin ska agera för att förmå länder som nekar människor som lever med HIV inresa, att ändra reglerna här om.
facebook Twitter Email