Samhällets strukturer

Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller HBTQ+fobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Där är vi inte i dag. Vi är många HBTQ+personer, inte minst på mindre orter, som upplever att det är svårt att vara öppen med sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck samt normbrytande. Det är viktigt att HBTQ+personer kan leva och verka i hela landet. För det krävs det att kommuner, regioner och landsting ser till att tillvarata alla invånares rättigheter. Därför behövs kunskaper och åtgärder.

Alla kommuner, regioner och landsting måste jobba aktivt för att motverka fördomar, diskriminering och kränkningar av HBTQ+personer. Det är viktigt att beslutsfattare aktivt inkluderar HBTQ+perspektiv i beslutsprocesserna.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

  • Regioner, kommuner och landsting ska ta fram en handlingsplan för att öka ­HBTQ+kunskapen inom de gena verksamheterna samt genomföra aktiva
    åtgärder för att öka HBTQ+personers möjlighet att leva öppet
  • Samtliga regioner och landsting ska ta fram en handlingsplan för transpersoners hälsa och sjukvård
  • Alla kommuner, regioner och landsting ser över relevanta styrdokument, så att de också innehåller skrivningar om diskrimineringsgrunden sexuell läggning,
    könsidentitet och könsuttryck
  • Könsneutralt språk ska tillämpas i offentliga handlingar och dokument och användandet könsneutrala pronomen förordas när icke-könsspecificerade personer eller personer som föredrar ett könsneutralt pronomen avses
  • En utredning tillsätts gällande HBTQ+personers hela livssituation i samhället, med analys och förslag till åtgärder
  • Ett nationellt kunskapscentrum för HBTQ+frågor skapa och får i uppdrag att särskilt bevaka transpersoners rättigheter samt initiera och följa upp forskning om transpersoner. Mer forskning om HBTQ+personers livssituation – historiskt, nutida, framtida – ska stimuleras och initieras.
facebook Twitter Email