Det civila samhället

Många hbtq-personer möter motstånd i samhället eftersom vi ­bryter mot normer. Samhällslivet med offentlig sektor och lagar och för­ordningar ­påverkas också av och utvecklas genom det civila samhället. Kultur, ­föreningsliv, folkrörelser, trossamfund, idrottsrörelse och media bär på ­uppgiften att inkludera också det normkreativa och att värna mångfald.

Folkrörelserna, föreningslivet och idrottsrörelsen spelar en viktig roll för att kanalisera det frivilliga samhällsengagemanget. De har ett stort ansvar i ­motverkandet av diskriminering i mötet mellan människor med olika bak­grund, förutsättningar och erfarenheter.

Det på samhällets alla nivåer vi skapar förutsättningar för det öppna ­samhället, där alternativ till det normativa får självklar plats. Garanterade stöd till HBTQ+organisationer är helt avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på lika villkor som det övriga föreningslivet.

Religion och livsåskådning får aldrig inkräkta på mänskliga rättigheter och inte eller vändas mot någons könsidentitet, könsuttryck eller sexuella ­läggning. Trossamfund är en viktig del av livet för många oavsett genus, kön, läggning eller livsstil. Människors möjlighet att vara delaktiga inom tros­samfund eller andra livsåskådningsorganisationer ska inte begränsas av brott mot hetero­normer och odemokratiska maktordningar.

Gemensamt för all verksamhet som uppbär samhällsstöd är kravet på ­respekt för alla människors lika värde och rättigheter uppfylls. Att ­verksamheten och människorna i den inte diskriminerar, förringar eller förtrycker det som ­avviker från majoritetsnormer.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

 • HBTQ+organisationer ska garanteras samhällsstöd på samma villkor som
  det övriga föreningslivet
 • Föreningar som erhåller samhällsstöd ska aktivt arbeta mot att diskriminering
  av HBTQ+personer förekommer
 • Det skall inte ges samhällsstöd till föreningar och organisationer som inte
  respekterar mänskliga rättigheter
 • Genomföra en gemensam insats mellan föreningslivet, staten och hbtq+
  personers intresseorganisationer för att öka öppenheten inom trossamfunden
 • Ett särskilt ansvar att motverka diskriminering åligger de stora folkrörelserna
facebook Twitter Email