Media och mångfaldens kulturpolitik

Fria och självständiga medier är grunden för ett demokratiskt samhälle. HBTQ+personers yttrandefrihet och möjlighet att komma till tals och synas är av avgörande betydelse för det fria ordet och för att kunna vara med och bilda opinion och skapa förändring i samhället. Därför är det viktigt att det finns utrymme i medierna för detta, men också att det finns nischade medier med fokus på dessa frågor. Detta är av betydelse både för individen och samhällsdebatten i stort. Men vi ser också ett fortsatt stort behov av att öka HBTQ+kompetensen och bryta heteronormativiteten i medierna.

En socialdemokratisk kulturpolitik gynnar alla medborgare och är resistent odemokratiska begränsningar. Det är en politik som ser den mångfald som finns och omfamnar den. En politik som skapar förutsättningar för ett rikt kulturliv som också innesluter HBTQ+personers behov, berättelser, drömmar och erfarenheter. Kulturen har stor kraft att påverka attityder och ­värderingar, öka kunskap och förståelse och skapa insikt. Samhällets ansvar är att skapa förutsättningar också för de kulturyttringar som ligger utanför heteronorm misogyni, som skiftar i andra färger än huvudfåran. Som ifrågasätter och visar på alternativa sätt att vara och leva. Ett rikt kulturliv är betydelsefullt ur många perspektiv, som ett sätt att gestalta och tala om andra liv och ­erfarenheter, att påverka samhället och skapa förändring. Att verka för att vi möter varandra, oavsett bakgrund och drömmar, med respekt.

Det är viktigt att synliggöra HBTQ+perspektiv inom kulturen. Det är ­angeläget att vår historia ur ett HBTQ+perspektiv lyfts fram, dokumenteras, kulturellt levandegörs och blir tillgängligt. De kulturell uttryck som finns inom film, teater, konst och litteratur är värdefulla. Att synliggöra HBTQ+personers samtid och historia inom konst och kultur har ofta byggt på civila initiativ. Det är viktigt att de offentliga institutionerna i all offentlig bidragsgivning på kulturområdet säkerställer att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Att mångfaldig kultur understödjs och upprätthålls rikt och levande. En kultur som självklart inbegriper HBTQ+personer.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

  • Public Service ska ha ett särskilt ansvar att lyfta HBTQ+perspektiv
    i sin verksamhet
  • HBTQ+perspektiv lyfts fram i kulturpolitiken
  • Kulturmyndigheter ska ha ett tydligt uppdrag att främja kultur – på statlig,
    landstings/regional och kommunal nivå – som har koppling till HBTQ+samhället
  • Kulturinstitutioner blir bättre på att tillvarata HBTQ+personer i
    historiebeskrivningen och synliggör oss i den
facebook Twitter Email