Trygghet

Det är oerhört viktigt att alla människor upplever sig sedda, respekterade och trygga i samhället. HBTQ+personer har i dagsläget ett lägre förtroende för polis och rättsväsende än övriga i samhället samtidigt som vi som grupp, är särskilt utsatta.

Brott mot HBTQ+personer beror på fördomar och fientliga attityder. ­Fördomar är en social konstruktion som frågar efter bekräftelse, bekräftelse av det ­normativa som i sin tur cementerar utanförskap. Så väl hatbrott mot enskilda och hets mot folkgrupp skadar samhället, skrämmer hela ­grupper till tystnad och hotar allvarligt demokratin. De skrämmer också många HBTQ+personer från att leva öppet. Många som utsätts för hatbrott avstår från att anmäla. Det bottnar ofta i en rädsla för att bli föraktfullt bemött av samhället.

Hatbrott med rasistisk, främlingsfientliga och HBTQ+fobiska motiv måste ­uppmärksammas och prioriteras högre av rättsväsendet. Rättsväsendet ­behöver bli bättre på att hantera hatbrott, även HBTQ+personer måste kunna känna sig trygga i samhället. Samhället måste också bli bättre på att bemöta och stödja brottsoffer och deras anhöriga. Både rättsväsendet och brotts­offerjourerna behöver ges mer kunskap om HBTQ+personers livs­situation och grunderna till HBTQ+fobi.

Det behövs mer forskning kring hatbrott mot HBTQ+personer och bak­grunderna till HBTQ+fobi. Särskilt ont är det om forskning kring hatbrott mot transpersoner och transfobi. Mer förebyggande insatser behövs då det är samhällets ansvar att inte bara beivra de hatbrott som sker utan också kraftfullt verka för att de inte ska ske.

HBTQ+personer är också förövare och gärningsmän. Brott som begås i nära relationer inom hemmet väggar är alltid oacceptabla. Oavsett köns­identitet, könsuttryck, genus eller sexuell läggning. För att korrekt bemöta brotts­offer och deras anhöriga, effektivt utreda HBTQ+foba brott och lagföra ­gärningsmän krävs att rättsväsendets anställda har kännedom och kunskap om HBTQ+personers livssituation och grunderna till HBTQ+fobi.

HBTQ+personer som är intagna i kriminal-, fri- och ungdomsvården har rätt att bli bemötta med respekt för hela sin person. Att vara frihetsberövad är en stor påfrestning och det är viktigt att de hbtq+personer som begått brott inte får en extra börda till sina straff på grund av diskriminering från personal eller hot om våld och utfört våld från andra intagna.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

 • Rättsväsendets HBTQ+kompetens ska vara hög i hela landet
 • Mer resurser för prevention mot och utredning av hatbrott mot HBTQ+personer
 • Hatbrott och HBTQ+personers livssituation ska uppmärksammas
  i polisutbildningen
 • Transpersoner ska uttryckligen omfattas av lagstiftningens skydd mot
  hets mot folkgrupp och av straffskärpningsregeln vid hatbrott
 • Myndighetsansvar utpekas för att följa forskning om hatbrott
  på HBTQ+fobisk grund
 • Kondomer ska finnas lätt tillgängliga i kriminal- och ungdomsvården
 • Att det ska ses som en försvårande omständighet vid straffmätning om
  motivet till ett brott är att kränka en person på grund av dennas könsidentitet
 • Öka kunskaperna inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade
  mot hbtq+ personer
facebook Twitter Email